Távfűtés

2014. évi XLI. törvény

egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról*

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1. § (1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. §-a a következő

(9)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás – a külön jogszabályban foglaltakat figyelembe véve – köteles saját, önálló, kizárólag a közszolgáltatói tevékenységéről információt nyújtó internetes honlapot működtetni vagy meglévő honlapjának nyitóoldaláról közvetlenül elérhető, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen hozzáférhetővé tenni legalább az alábbiakat:

a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás nevét:

1, Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetőségét;

1, székhely: 6900 Makó Návay Lajos tér 5-7

a közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezését;

1, Makó

d) az alkalmazandó díjak mértékét, alkalmazásának feltételeit, díjképzésének szabályait;

táblázatban

e) a közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolását, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati rendeletet településenkénti bontásban;

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2008. évi LXVII. törvénya távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeleta távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

289/2007. (X. 31.) Korm. rendeleta lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

36/2009. (VII. 22.) KHEM rendeleta távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

6/2006(II.16.) A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

31/2009. a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosítására (XI.5.)

35/2009. (XII.17.) a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosítására

20/2010.(X.28.)Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (X.28.) önkormányzati rendeletea távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosításáról

7/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosításáról

46/2012.(XII.20.) a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

f) a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információkat;

mellékelten távhő panaszkezelési szabályzat

g) a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és ? fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségét vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozását;

Távhő

Megállapodások

Beszámolók

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtására vonatkozó 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti adatszolgáltatás:

I.

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2013. év 2014. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 4,85 6,06
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 15 050,91 11 882,80
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 853,11 2 752,36
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 1 134,00 1 567,00
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0,00 0,00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 105,9000 81,7000
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 181,7000 157,80
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 48 290,00 43 040,00
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 8 198,00 7 271,00
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 44 630,00 31 629,00
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 8 626,00 7 425,00
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 35 097,00 38 254,00
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 36 080,00 31 183,00
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0,00 0,00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 11 743,00 11 009,00
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 45 732,00 42 563,00
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0,00 0,00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0,00 0,00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 26 474,00 8 115,00
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 244 915,00 171 925,00

II.

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
  Mérték-
egység
2013. év 2014. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 44 347,00 39 289,00
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0,00 0,00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 41 531,00 23 673,00
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0,00 0,00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 41 531,00 23 673,00
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 0,00 13 942,86
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 44 347,00 39 289,00
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 44 347,00 25 346,00
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0,00 0,00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 162 331,00 100 705,00
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 11 000,00 15 112,00
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 146 150,00 76 591,00
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0,00 0,00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 5 181,00 9 002,00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 162 331,00 100 705,00
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 0,00 30 256,00
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0,00 0,00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 0,00 30 256,00
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 9 340,00 7 301,00
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 9 340,00 7 301,00
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 69 456,00 91 382,00
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 6 188,00 5 951,00
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 44 688,00 40 503,00
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0,00 0,00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 2 209,00 2 477,00
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 16 371,00 42 451,00

III.

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
  Mérték-
egység
2013. év 2014. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 558,00 558,00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 558,00 558,00
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4,00 4,00

IV.

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2013. év 2014. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft    
Összesen ezer Ft    

V.

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
  Mérték-
egység
2013. év 2014. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 15 818 1 753
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 14 996 350
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 822 1 403
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 15 818 1 753

VI.

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
  Mérték-
egység
2014. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 18
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 799
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 711
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 106
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3,32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 11
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 387

VII.

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.      

VIII.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.            
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

IX.

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét
jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.            
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

X.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
           
Hunyadi 15/AB. 607,34 504,00 129,23 30 30
Hunyadi 15/CD. 654,14 550,80 141,23 30 30
Hunyadi 15/EF. 661,34 558,00 143,08 30 29
Hunyadi u.11/A. 250,67 199,00 100,00 15 15
Hunyadi u.11/B. 257,67 206,00 103,52 15 15
Hunyadi 13/A. 277,67 226,00 113,57 15 15
Hunyadi 13/B. 260,67 209,00 105,03 15 13
Posta 3/A. 302,67 251,00 126,13 15 15
Posta 3/B. 332,67 281,00 141,21 15 15
Posta 5/A. 485,67 434,00 218,09 15 15
Posta 5/B. 341,67 290,00 145,73 15 15
Posta 9/A. 303,67 252,00 126,63 15 15
Posta 9/B. 296,47 244,80 123,02 15 15
Tömörkény 1. 612,83 506,90 127,49 31 27
Tömörkény 1. 319,50 267,82 134,72 15 15
Tömörkény 3/A. 199,27 147,60 74,17 15 15
Tömörkény 3/B. 184,87 133,20 66,93 15 15
Kálvin u.8-12/A. 275,67 224,00 112,56 15 13
Kálvin u.8-12/B. 255,67 204,00 103,34 15 15
Kálvin u.8-12/C. 263,67 212,00 106,53 15 15
Kálvin főm. Üzletek 88,36 72,80 133,33 6 1
Rudnay Gy. 1/A. 248,67 197,00 98,99 15 15
Rudnay Gy. 1/B. 252,67 201,00 101,01 15 15
Rudnay Gy. 2/A. 280,67 229,00 115,08 15 15
Rudnay Gy. 2/B. 310,67 259,00 130,15 15 15
Rudnay Gy. 3/A. 222,67 171,00 85,93 15 15
Rudnay Gy. 3/B. 225,67 174,00 87,44 15 15
Deák F. 19/A 276,67 225,00 104,90 15 15
Deák F. 19/B 285,67 234,00 109,09 15 15
Deák F. 21/A 253,67 202,00 101,51 15 15
Deák F. 21/B 222,67 171,00 85,93 15 14
Széchenyi tér 18 - 20 668,68 524,00 86,13 42 42
Széchenyi tér 18 - 21 üzlet 102,37 92,00 96,64 4 1
Úri u. 2. 609,99 472,20 87,30 40 40
Úri u. 2. Üzlet 74,78 67,00 74,82 3 3
Csanád v 3 261,34 220,00 142,06 12 12
Csanád v 5/A 269,34 228,00 125,00 12 12
Csanád v 5/B. 285,34 244,00 133,77 12 12
Csanád v 7 327,93 284,00 150,26 13 13
Csanád v 9 291,93 248,00 117,42 13 12
Csanád v 11 238,34 197,00 108,00 12 12
Csanád v 13 355,49 290,00 105,59 20 16
Csanád v 15 310,12 255,00 112,24 16 16
Csanád v 17/A 243,12 194,00 112,20 15 13
Csanád v 17/B 285,52 239,00 137,99 14 12
Csanád v 19/A 285,52 239,00 136,96 14 12
Csanád v 19/B 240,12 191,00 109,21 15 13
Csanád v 21. 269,34 228,00 121,28 12 11
Kecskeméti Á 2. 376,12 321,00 141,29 16 16
Úri u. 8. 427,35 311,00 64,99 36 36
Széchenyi tér 7. 447,61 447,61   53 0
Kálvin Téri ref. Ált. Isk. 1 032,92 996,00   1 1
ENI Bölcsi 334,11 193,71   1 0
Belv.Ovi Hold u. 2. 468,29 468,29   1 0
Juhász Gy. 725,81 723,60   1 1
Művészetek Ált.Isk. 410,40 410,40   1 0
Óvoda Kálvin tér 6. 320,80 274,00   1 0
KERI Iskolaépület 674,00 674,00   1 0
KERI Kollégium 1 122,00 1 122,00   1 0
KERI Tornacsarnok 291,00 291,00   1 0
Konyha 676,00 676,00   1 0
Hagymaház 1 167,00 1 167,00   1 0
Polg.Hivatal 1 106,00 1 106,00   1 0
ERSTE Bank 34,40 34,40   1 0
József A. Könyvtár 442,00 442,00   1 0
Óvoda II. 155,89 155,89   1 0
2014. Összesen 25 142,85 22 063,02   906 808

XI.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Hunyadi 15/AB. 188 20 1877 63 53
Hunyadi 15/CD. 188 20 2002 67 53
Hunyadi 15/EF. 188 20 2023 67 53
Hunyadi u.11/A. 188 20 801 53 54
Hunyadi u.11/B. 188 20 820 55 54
Hunyadi 13/A. 188 20 874 58 54
Hunyadi 13/B. 188 20 828 55 54
Posta 3/A. 188 20 940 63 54
Posta 3/B. 188 20 1021 68 54
Posta 5/A. 188 20 1435 96 54
Posta 5/B. 188 20 1047 70 54
Posta 9/A. 188 20 943 63 54
Posta 9/B. 188 20 924 62 54
Tömörkény 1. 188 20 2247 72 52
Tömörkény 1. 188 20 986 66 54
Tömörkény 3/A. 188 20 663 44 54
Tömörkény 3/B. 188 20 624 42 54
Kálvin u.8-12/A. 188 20 868 58 54
Kálvin u.8-12/B. 188 20 813 54 53
Kálvin u.8-12/C. 188 20 836 56 54
Kálvin főm. Üzletek 188 20 316 53 47
Rudnay Gy. 1/A. 188 20 795 53 54
Rudnay Gy. 1/B. 188 20 806 54 54
Rudnay Gy. 2/A. 188 20 881 59 54
Rudnay Gy. 2/B. 188 20 963 64 54
Rudnay Gy. 3/A. 188 20 726 48 54
Rudnay Gy. 3/B. 188 20 734 49 54
Deák F. 19/A 188 20 892 59 58
Deák F. 19/B 188 20 916 61 58
Deák F. 21/A 188 20 809 54 54
Deák F. 21/B 188 20 726 48 54
Széchenyi tér 18 - 20 188 20 2222 53 59
Széchenyi tér 18 - 21 üzlet 188 20 432 108 122
Úri u. 2. 188 20 1992 50 55
Úri u. 2. Üzlet 188 20 340 113 153
Csanád v 3 188 20 776 60 50
Csanád v 5/A 188 20 856 71 62
Csanád v 5/B. 188 20 899 75 62
Csanád v 7 188 20 1013 78 62
Csanád v 9 188 20 910 70 68
Csanád v 11 188 20 1001 83 62
Csanád v 13 188 20 1142 57 58
Csanád v 15 188 20 989 62 58
Csanád v 17/A 188 20 752 50 48
Csanád v 17/B 188 20 859 61 51
Csanád v 19/A 188 20 875 62 51
Csanád v 19/B 188 20 746 50 48
Csanád v 21. 188 20 864 72 64
Kecskeméti Á 2. 188 20 1167 73 58
Úri u. 8. 188 20 1386 38 56
Széchenyi tér 7. 188 20 1525 29 32
Kálvin Téri ref. Ált. Isk. 188 21 3635 3635 7077
ENI Bölcsi 188 22 2436 2436 883
Belv.Ovi Hold u. 2. 188 22 752 752 435
Juhász Gy. 188 21 2482 2482 3933
Művészetek Ált.Isk. 188 21 1398 1398 3111
Óvoda Kálvin tér 6. 188 22 1244 1244 584
KERI Iskolaépület 188 21 2296 2296 1223
KERI Kollégium 188 21 3822 3822 4415
KERI Tornacsarnok 188 21 991 991 1555
Konyha 188 20 2302 2302 2988
Hagymaház 188 20 3975 3975 1956
Polg.Hivatal 188 20 3767 3767 5406
ERSTE Bank 188 20 117 117 219
József A. Könyvtár 188 20 1505 1505 1538
Óvoda II. 188 22 531 531 652
2014. Összesen 83 135,000 34 402,000 38 923,000

I.

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2014. év Előző év(ek) módosításai 2015. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 6,06   6,23
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 11 882,80   14 257,07
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 752,36   2 672,80
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 1 567,00   11 687,14
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0,00   0,00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 81,7000   94,3000
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 157,80   181,10
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 43 040,00   42 627,00
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 7 271,00   6 691,00
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 31 629,00   37 537,00
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 7 425,00   7 040,00
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 38 254,00   40 301,00
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 31 183,00   39 806,00
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0,00   0,00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 11 009,00   10 413,00
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 42 563,00   43 051,00
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0,00   0,00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0,00   0,00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 8 115,00 50 040,00 7 910,00
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 171 925,00 50 040,00 194 782,00

II.

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
  Mérték-
egység
2014. év Előző év(ek) módosításai 2015. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 39 289,00   42 215,00
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0,00   0,00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 23 673,00   12 952,00
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0,00   0,00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 23 673,00   12 952,00
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 13 942,86   28 317,00
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 39 289,00   42 215,00
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 25 346,00   13 898,00
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0,00   0,00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0,00   0,00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0,00   0,00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 100 705,00   46 607,00
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 15 112,00   14 656,00
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 76 591,00   28 660,00
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0,00   0,00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 9 002,00   3 291,00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 100 705,00   46 607,00
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 30 256,00   61 448,00
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0,00   0,00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 30 256,00   61 448,00
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 7 301,00   6 184,00
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 7 301,00   6 184,00
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 91 382,00   163 545,00
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 5 951,00 409,00 6 285,00
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 40 503,00 8 550,00 76 745,00
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0,00   0,00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 2 477,00   2 106,00
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 42 451,00 5 625,00 78 409,00

III.

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
  Mérték-
egység
2014. év 2015. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 558,00 558,00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 558,00 558,00
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4,00 4,00

IV.

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2013. év 2014. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft    
Összesen ezer Ft    

V.

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
  Mérték-
egység
2014. év 2015. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 1 753 410
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 350 410
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 1 403 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 1 753 410

VI.

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
  Mérték-
egység
2015. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 23
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 799
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 711
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 106
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3,32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 11
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 387

VII.

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.      

VIII.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.            
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

IX.

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét
jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.            
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

X.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
           
Hunyadi 15/AB. 694,36 594,00 152,31 30 30
Hunyadi 15/CD. 773,56 673,20 172,62 30 30
Hunyadi 15/EF. 733,96 633,60 162,46 30 29
Hunyadi u.11/A. 291,18 241,00 121,11 15 15
Hunyadi u.11/B. 297,18 247,00 124,12 15 15
Hunyadi 13/A. 332,18 282,00 141,71 15 15
Hunyadi 13/B. 306,18 256,00 128,64 15 13
Posta 3/A. 370,18 320,00 160,80 15 15
Posta 3/B. 423,18 373,00 187,44 15 15
Posta 5/A. 495,18 445,00 223,62 15 15
Posta 5/B. 342,18 292,00 146,73 15 15
Posta 9/A. 374,18 324,00 162,81 15 15
Posta 9/B. 356,18 306,00 153,77 15 15
Tömörkény 1. 705,69 602,74 151,60 31 27
Tömörkény 1. 348,87 298,70 150,25 15 15
Tömörkény 3/A. 244,58 194,40 97,69 15 15
Tömörkény 3/B. 233,78 183,60 92,26 15 15
Kálvin u.8-12/A. 311,18 261,00 131,16 15 13
Kálvin u.8-12/B. 301,18 251,00 127,15 15 15
Kálvin u.8-12/C. 327,18 277,00 139,20 15 15
Kálvin főm. Üzletek 108,54 93,00 170,33 6 1
Rudnay Gy. 1/A. 300,18 250,00 125,63 15 15
Rudnay Gy. 1/B. 298,18 248,00 124,62 15 15
Rudnay Gy. 2/A. 343,18 293,00 147,24 15 15
Rudnay Gy. 2/B. 362,18 312,00 156,78 15 15
Rudnay Gy. 3/A. 253,18 203,00 102,01 15 15
Rudnay Gy. 3/B. 267,18 217,00 109,05 15 15
Deák F. 19/A 327,18 277,00 129,14 15 15
Deák F. 19/B 340,18 290,00 135,20 15 15
Deák F. 21/A 295,18 245,00 123,12 15 15
Deák F. 21/B 266,18 216,00 108,54 15 14
Széchenyi tér 18 - 20 780,50 640,00 105,19 42 42
Széchenyi tér 18 - 21 üzlet 150,36 140,00 147,06 4 1
Úri u. 2. 723,81 590,00 109,08 40 40
Úri u. 2. Üzlet 88,77 81,00 90,46 3 3
Csanád v 3 283,14 243,00 156,92 12 12
Csanád v 5/A 317,14 277,00 151,86 12 12
Csanád v 5/B. 343,14 303,00 166,12 12 12
Csanád v 7 378,73 336,00 177,78 13 13
Csanád v 9 324,73 282,00 133,52 13 12
Csanád v 11 271,14 231,00 126,64 12 12
Csanád v 13 411,88 348,00 126,71 20 16
Csanád v 15 354,52 301,00 132,48 16 16
Csanád v 17/A 285,91 238,00 137,65 15 13
Csanád v 17/B 291,32 246,00 142,03 14 12
Csanád v 19/A 329,32 284,00 162,75 14 12
Csanád v 19/B 276,91 229,00 130,93 15 13
Csanád v 21. 307,14 267,00 142,02 12 11
Kecskeméti Á 2. 343,52 290,00 127,64 16 16
Úri u. 8. 543,63 430,00 89,86 36 36
Széchenyi tér 7. 531,00 531,00   53 0
Kálvin Téri ref. Ált. Isk. 1 366,32 1 332,00   1 1
ENI Bölcsi 928,40 788,00   1 0
Belv.Ovi Hold u. 2. 0,00     1 0
Juhász Gy. 739,34 734,40   1 1
Művészetek Ált.Isk. 680,40 680,40   1 0
Óvoda Kálvin tér 6. 344,80 298,00   1 0
KERI Iskolaépület 720,15 720,15   1 0
KERI Kollégium 1 114,73 1 114,73   1 0
KERI Tornacsarnok 325,71 325,71   1 0
Konyha 648,67 648,67   1 0
Hagymaház 1 482,00 1 482,00   1 0
Polg.Hivatal 1 758,00 1 758,00   1 0
ERSTE Bank 32,00 32,00   1 0
József A. Könyvtár 529,00 529,00   1 0
Óvoda II. 164,49 164,49   1 0
2015. Összesen 29 594,06 26 593,79   906 808

XI.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Hunyadi 15/AB. 207 20 2057 69 51
Hunyadi 15/CD. 207 20 2265 76 51
Hunyadi 15/EF. 207 20 2161 72 51
Hunyadi u.11/A. 207 20 886 59 53
Hunyadi u.11/B. 207 20 902 60 53
Hunyadi 13/A. 207 20 994 66 53
Hunyadi 13/B. 207 20 925 62 53
Posta 3/A. 207 20 1094 73 53
Posta 3/B. 207 20 1234 82 53
Posta 5/A. 207 20 1423 95 53
Posta 5/B. 207 20 1020 68 53
Posta 9/A. 207 20 1105 74 53
Posta 9/B. 207 20 1057 70 53
Tömörkény 1. 207 20 2080 67 51
Tömörkény 1. 207 20 1038 69 52
Tömörkény 3/A. 207 20 763 51 53
Tömörkény 3/B. 207 20 735 49 53
Kálvin u.8-12/A. 207 20 939 63 53
Kálvin u.8-12/B. 207 20 910 61 52
Kálvin u.8-12/C. 207 20 981 65 53
Kálvin főm. Üzletek 207 20 400 67 47
Rudnay Gy. 1/A. 207 20 910 61 53
Rudnay Gy. 1/B. 207 20 904 60 53
Rudnay Gy. 2/A. 207 20 1023 68 53
Rudnay Gy. 2/B. 207 20 1073 72 53
Rudnay Gy. 3/A. 207 20 786 52 53
Rudnay Gy. 3/B. 207 20 823 55 53
Deák F. 19/A 207 20 1000 67 57
Deák F. 19/B 207 20 1035 69 57
Deák F. 21/A 207 20 897 60 53
Deák F. 21/B 207 20 820 55 53
Széchenyi tér 18 - 20 207 20 2454 58 57
Széchenyi tér 18 - 21 üzlet 207 20 622 156 122
Úri u. 2. 207 20 2237 56 54
Úri u. 2. Üzlet 207 20 413 138 153
Csanád v 3 207 20 840 65 49
Csanád v 5/A 207 20 960 80 60
Csanád v 5/B. 207 20 1028 86 60
Csanád v 7 207 20 1133 87 61
Csanád v 9 207 20 973 75 67
Csanád v 11 207 20 839 70 60
Csanád v 13 207 20 1276 64 57
Csanád v 15 207 20 1080 67 56
Csanád v 17/A 207 20 849 57 47
Csanád v 17/B 207 20 851 61 50
Csanád v 19/A 207 20 971 69 50
Csanád v 19/B 207 20 827 55 47
Csanád v 21. 207 20 941 78 62
Kecskeméti Á 2. 207 20 1051 66 56
Úri u. 8. 207 20 1754 49 55
Széchenyi tér 7. 207 20 1809 34 32
Kálvin Téri ref. Ált. Isk.     4765 4765 7077
ENI Bölcsi     2723 2723 883
Belv.Ovi Hold u. 2.     894 894 435
Juhász Gy.     2534 2534 3933
Művészetek Ált.Isk.     2317 2317 3111
Óvoda Kálvin tér 6.     1326 1326 584
KERI Iskolaépület     2453 2453 1223
KERI Kollégium     3797 3797 4415
KERI Tornacsarnok     1109 1109 1555
Konyha     2209 2209 2988
Hagymaház     5048 5048 1956
Polg.Hivatal     5988 5988 5406
ERSTE Bank     109 109 219
József A. Könyvtár     1802 1802 1538
Óvoda II.     560 560 652
2015. Összesen     94 782,000    

Felhasználói társadalmi érdekképviseletek

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége

Németh Lajos elnök

Porpáczi Dezső alelnök

1091 Budapest, Üllői út 25. II.. 207.

Tel: 06-1-210-7116

http://www.energiafogyasztok.hu

Ipari Energiafogyasztók Fóruma

Dr. Nagy Zoltán elnök

1137 Budapest, Jászai M. tér 6.

Tel:06-1-359-6440

http://www.ief.hu/hu/

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Garai István ügyvezető igazgató

1138 Budapest, Dagály u.11.

Tel:06-1-311-7030

http://www.ofe.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Szegedi Iroda

6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17. fszt.

Tel: 06-62-541-737

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Főtitkár: dr. Zongor Gábor

1067 Budapest, Teréz krt. 23.

Tel: 06-1-322-6673

http://www.toosz.hu

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége

Elnök: dr. Farkas Tamás

1146 Budapest, Hermina út 57.

Tel:06-1-331-1313

http://losz.hu/

Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Elnök: dr. Gémesi György

2100 Gödöllő, Pf. 57.

Tel: 06-28-529-254

http://www.moszlap.hu/

Magyar Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetsége

Elnök: Jankovits Györgyi

1074 Budapest, VII. ker. Szövetség u. 9. fszt. 4.

Tel:06-1-210-0326

http://www.nyosz.hu/

Létminimum Alatt Élők Társasága Országos Szervezete

Elnök: Virág István

6724 Szeged, Csongrádi sgt. 106.

Tel: 06-30-361-5854

http://www.laet.gportal.hu/

Fogyasztóvédelmi szervek

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-Alföldi Regionális Felügyelősége Szegedi Kirendeletség

6720 Szeged Kossuth L sgt 17.
levélcím: 6701 Szeged Pf. 12

tel: (62) 541-737

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Csongrád megyei Szervezete Tanácsadói iroda

6720 Szeged Kossuth L sgt 17.
levélcím: 6701 Szeged Pf. 12

tel: (62) 541-737

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6.

Telefon: +36 1/459-4800

Fax: +36 1/210-4677

Postacím: 1428 Budapest, PF.: 20.

Honlap: www.nfh.hu

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefon: 06-62-680-530

Weboldal: http://www.nfh.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

Cím: 1044 Budapest, Pf.: 247.

Telefon: 06-1-459-7777

Fax: 06-1-459-7739

E-mail: mailto:eh@eh.gov.hu

http:// www.mekh.hu/energiahatekonysag

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1088 Budapest, József krt. 6.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: 06-1-210-4677

Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Weboldal: http://www.nfh.hu

Támogatások, pályázatok

1. Lakhatási díjhátralékosok támogatása

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Hatósági csoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tel.: 06-62-511-850

http://new.mako.hu/

2. Lakhatási támogatás

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Hatósági csoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tel.: 06-62-511-850

http://new.mako.hu/

3. Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány

6724 Szeged, Vág utca 4.

Tel.: 06-62-570-593

Energia felhasználási tanácsadás

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtását részletező 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 26.3.8. és 26.3.9. pontjaira vonatkozó információk:

1.A működési területen működő energetikai fogyasztó tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetősége, amelyek tájékoztatást nyújthatnak az energiahatékonyságot javító intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó referenciaértékekről, valamint az energiával működő berendezések fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról az alábbi linken tájékozódhat:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Székhelyünk címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Postacím: 6701 Szeged. Pf. 524

Tel.: 62/554-250

Fax: 62/426-149

E-mail: info@csmkik.hu

Web: http://www.csmkik.hu/hu/

2. A működési területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek elérhetősége, továbbá az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége:

Magyar Mérnöki Kamara

Elérhetősége: http://mmk.hu/kereses/tagok

Magyar Építész Kamara:

Elérhetősége: https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek

Kérjük, hogy épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása,energetikai auditálás és a jogosult

személyekkel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik esetén szíveskedjenek a területileg illetékes kamarával felvenni a kapcsolatot.

Elérhetőségük letölthető a következő linkek használatával:

http://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=kamarak

További tájékoztatás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján:

http://www.mekh.hu/energiahatekonysag

Az energiahatékonyság javítását szolgáló szakmai szervezetek és pályázatok honlapjai:

- Európai Unió - Energiaügy - http://europa.eu/pol/ener/index_hu.htm

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Energiaügy - www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/energiaugyert-felelos-allamtitkarsag

- Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - http://www.mekh.hu/

- Széchenyi 2020 pályázatok - https://www.palyazat.gov.hu/

- Alternatív energia portál - http://www.alternativenergia.hu/

Energetikai tanúsítás

Az épületek kötelező energetikai tanúsításáról és a tanúsítók elérhetőségéről a következő linken tájékozódhat: http://www.e-epites.hu/energetikai-tanusitas

Makó Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

6900 Makó, Széchenyi tér 22

Tel: (62) 511-822

Hibabejelentés

A fűtés és melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos hiba bejelentése történhet:

  1. Hunyadi fűtőműben, telefon: 62/212-928 vagy 0-24 óra között a 06-30-403-6267 –as számú telefonon
  2. Ügyfélfogadási időben, az ügyfélszolgálati irodában személyesen

    cím: Makó, Návay Lajos tér 5-7

    telefon: 62/212-837

  3. levélben: 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7

i) az üzletszabályzatát, egyéb általános szerződési feltételeit.

Távhő mellékeltve

(10) A (9) bekezdés d) pontja szerinti alkalmazandó díj mértékét felhasználói kategóriánként és településenkénti

Távhő mellékelve táblázatban

bontásban kell hozzáférhetővé tenni.

(11) A (9) bekezdés d) és e) pontja szerinti rendeleteket, továbbá i) pontja szerinti üzletszabályzatokat és általános szerződési feltételeket a szövegben való kereshetőség biztosításával, a hatályos időállapotok elhatárolásával kell hozzáférhetővé tenni 5 évre visszamenőleg.”

Nyomtatás